Regulaminy dodatkowe

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KLIENTÓW VERASPORT

Zasady bezpieczeństwa klientów VeraSport  

– przebywających na terenie obiektu sportowego  

przy ul. Siewnej 15, 94-250 Łódź 

1. Klienci VeraSport zostali poinformowani o nowym regulaminie o bezpiecznym korzystaniu  z klubu – drogą mailową lub za pośrednictwem strony internetowej. Regulamin oraz  zasady bezpieczeństwa, będące jego uzupełnieniem, dostępne są w recepcji Klubu.  

2. W klubie znajdują się informacje nt. bezpiecznego korzystania z obiektu, wywieszone na  stanowiskach do plakatów, wyświetlające się na urządzeniach treningowych, ekranach  oraz na specjalnych tablicach informacyjnych 

3. Przed salami znajdują się informacje o dopuszczalnej liczbie osób, mogących aktualnie  korzystać z danej sali. W przypadku ich braku przyjmuje się taką liczbę osób, w której  możliwe jest zachowanie odległości 1,5m pomiędzy ćwiczącymi.  

4. Zajęcia dla osób z grup wysokiego ryzyka zostały zawieszone do odwołania / do czasu  ustąpienia zagrożenia epidemicznego.  

5. W klubie umieszczone są w widocznych miejscach wytyczne dot. bezpieczeństwa  sanitarnego w obiekcie. Stosowne informacje umieszczane są również na stronie  internetowej.  

6. W strefie recepcji umieszczono naklejki informujące o zachowaniu między osobami  oczekującymi na wejście 2m odległości.  

7. Sprzęt do treningów i ćwiczeń został rozstawiony od siebie przynajmniej o 1,5m.  Urządzenia, dla których nie udało się spełnić określonej odległości zostały wykluczone z  użytkowania.  

8. Wszystkie hale są wietrzone przed otwarciem i po zamknięciu klubu, a także w ciągu dnia  w godzinach 13:30-14:30 (w sprzyjających warunkach atmosferycznych) za  pośrednictwem tzw. „świetlików dachowych”.  

9. W siłowni zmniejszono liczbę osób korzystających do 65 (nie wliczając treningów drużyn  sportowych w wyznaczonych, odeseparowanych miejscach).  

10. Dozowniki z płynem do dezynfekcji dostępne są dla klientów m.in. przy wejściu do klubu,  wyjściu z toalet, przy wejściu na salę treningową, a także zapewnione są spryskiwacze z  preparatem do dezynfekcji na każdej sali treningowej.  

11. Każdy dozownik został odpowiednio oznaczony, płynem, który jest aktualnie w użyciu.  

12. Klienci są informowani o konieczności dezynfekowania każdego sprzętu przed  rozpoczęciem i po zakończeniu ćwiczeń. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku  sprzęt dezynfekuje trener dyżurny. W ciągu dnia w godzinach 12-14 wszystkie sprzęty  siłowe i cardio są dezynfekowane przez obsługę obiektu.  

13. Klienci są informowani o konieczności posiadania własnego ręcznika. Brak ręcznika  oznacza brak możliwości przystąpienia do treningu. 

14. Klienci są informowani o korzystanie w miarę możliwości z własnych mat treningowych.  

15. Blat recepcyjny dezynfekowany jest po każdym kliencie, a przy każdym stanowisku może  znajdować się jedna osoba. aby przy stanowisku recepcyjnym znajdowała się 1 osoba.  Na podłodze zostały wyznaczone strefy zapewniające zachowanie odpowiednich  odległości między klientami przed recepcją. 

16. Suszarki nadmuchowe do rąk i włosów pozostają wyłączone. Wyłączona jest z użytku  również sauna.  

17. Ogranicza się liczbę osób przebywających jednoczasowo w toaletach. 

18. Zwiększona dezynfekcja automatów wendingowych. 

19. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu  przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze  skutkiem natychmiastowym. 

20. Jeżeli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z klubu (takie  jak suchy kaszel, gorączka, problemy z oddychaniem), zostanie on jak najszybciej  odsunięty od korzystania z klubu oraz poproszony o udanie się transportem  indywidualnym (własnym / sanitarnym) do domu lub oddziału zakaźnego. Zajęcia zostaną  wtedy przerwane.  

21. Rekomenduje się korzystanie z płatności bezgotówkowych.  

22. Klienci uczestniczący w treningach wymagających używania maty lub innych sprzętów  przenośnych, muszą dezynfekować je przed i po każdym użyciu. Zaleca się korzystanie  w miarę możliwości z własnego sprzętu.  

23. Podczas treningów personalnych i grupowych korekcje poprawności ćwiczeń  wykonywane są tylko za pomocą słownych komunikatów.  

24. Zajęcia grupowe skrócone są do 45 minut w celu zapewnienia 15 minut przerwy między  grupami i czasu na dezynfekcję sprzętu.  

Więcej informacji i uaktualnienia powyższych zasad publikowane będą na stronie internetowej  klubu i na oficjalnym kanale Facebook.

 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW VERASPORT

Zasady bezpieczeństwa pracowników VeraSport  

– przebywających na terenie obiektu sportowego  

przy ul. Siewnej 15, 94-250 Łódź 

Celem wdrażanych procedur jest: 

1. zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników VeraSport sp. z o.o., 

2. minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z  zewnątrz, 

3. ograniczenie liczby kontaktów na terenie klubu, 

4. kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego. Procedury dla pracowników: 

1. Pracownicy/trenerzy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących  objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować  się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem  zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i  poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Działania niewymagające fizycznej obecności pracowników w klubie mogą być  realizowane zdalnie. 

3. Klub zapewnia pracownikom maseczki lub przyłbice ochronne i środki do dezynfekcji  rąk. 

4. Klub zapewnia możliwość zachowania odległości między pracownikami co najmniej 1,5  m.  

5. Spotkania i narady wewnętrzne, jeśli konieczne, prowadzone są zdalnie, za  pośrednictwem platform MS Teams lub komunikatora Messenger.  

Wytyczne dla pracowników: 

przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce  wodą z mydłem, 

nosić osłonę nosa i ust, maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami  (minimum 1,5 metra), 

zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem  pracy (rekomendowane minimum 1,5 m), 

regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją  znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie  alkoholu (min. 60%), 

podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak  najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, 

starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą), • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, przed, w  trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni  dotykowych jak np. uchwyty, poręcze, ławki, drążki, ale też włączniki świateł czy  urządzeń. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi  stykają się klienci;

unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka  możliwość. 

Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa  uważa się utrzymywanie czystości rąk - ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie  (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk: • przed i po pracy z klientem, 

po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp, 

przed dotykaniem ust, nosa, czy oczu, 

po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku  kasłania, kichania, 

przed i po skorzystaniu z toalety, 

przed wejściem do pomieszczenia dla personelu, 

przed i po posiłku, spożywaniu napojów. 

Procedury w przypadku wystąpienia ryzyka COVID-19 na terenie klubu: 

1. Pracownicy/trenerzy, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących  na chorobę zakaźną nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu. 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra  

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus, a także  obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku  pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy taka  osoba niezwłocznie powinna to zgłosić przełożonemu i odstąpić od pracy, a następnie  udać się transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).  

4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym  jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Miejscem takim jest  pomieszczenie znajdujące za automatami wendingowymi.  

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/ klient, musi być gruntownie  sprzątnięty, zgodnie z procedurami zakładowymi a powierzchnia dotykowa (jak klamki,  poręcze, uchwyty) zdezynfekowana, poza normalnym harmonogramem.  

6. Klub w przypadku wystąpienia takiej sytuacji będzie stosował się do zaleceń  państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć  dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

Powyższe zasady przedstawiono pracownikom VeraSport do wiadomości osobiście w miejscu  pracy i za pośrednictwem elektronicznych form komunikacji. 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO VERASPORT dotyczący osób uprawiających aktywność sportową w ramach tzw. sportu zawodowego (profesjonalnego)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO VERASPORT

dotyczący osób uprawiających aktywność sportową w ramach tzw. sportu zawodowego (profesjonalnego)

 

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z infrastruktury, powierzchni i urządzeń obiektu klubu sportowego VeraSport, każda osoba zobowiązana jest we własnym zakresie do zapoznania się z aktualnymi zakazami, nakazami i ograniczeniami wynikającymi z obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub innego aktu prawnego regulującego analogiczny stan faktyczny, w szczególności związanymi z ograniczeniem funkcjonowania obiektów sportowych, zakazem korzystania z obiektów sportowych przez osoby nie działające w tzw. sporcie profesjonalnym czy dodatkowymi obowiązkami dotyczącymi zwiększonych zasad bezpieczeństwa i higieny.
 2. Przez Polski Związek Sportowy rozumie związek sportowy działający na podstawie zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o sporcie, wskazany w wykazie polskich związków sportowych na stronie Ministerstwa Sportu, pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/polskie-zwiazki-sportowe, organizujący i prowadzący współzawodnictwo sportowego w zakresie określonym statutem danego związku sportowego.
 3. Vera Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 94-250, ul. Siewna 15) jest licencjonowanym klubem sportowym – członkiem Polskiego Związku Przeciągania Liny z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-355, ul. Konarskiego 4A/027), o numerze licencji sportowej PZPL-K21/047, uchwaloną Uchwałą Zarządu nr 3/01/2021. Na mocy posiadanej licencji Vera Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniona do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w przeciąganiu liny oraz innych aktywnościach organizowanych przez PZPL.
 4. Jako członek Polskiego Związku Przeciągania Liny Vera Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniona do występowania o licencje zawodnicze dla zawodników trenujących w klubie sportowym prowadzonym przez ww. spółkę, położonym w Łodzi, przy ul. Siewnej 15 (I piętro).
 5. Vera Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia wszystkim zainteresowanym osobom dostęp do informacji na temat możliwości uzyskania ww. licencji zawodnika, w tym na żądanie może przekazać deklaracje i wnioski, które są dostępne w recepcji klubu lub są do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej klubu sportowego.
 6. Osoba wypełniająca deklarację o wydanie licencji zawodnika PZPL jest zobowiązana oświadczyć, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych w wykonywaniu przez nią aktywności sportowej (sportu wyczynowego), a stan zdrowia pozwala na treningi zawodnicze lub współzawodnictwo sportowe w ramach uczestnictwa w PZPL.
 7. Decyzję o wydaniu licencji zawodniczej i nadaniu odpowiedniego numeru podejmuje Polski Związek Przeciągania Liny. Po wydaniu decyzji o przyznaniu licencji, informacja ta zostanie przekazana do klubu, a osobie wnioskujące zostanie przydzielony indywidualny numer licencji.
 8. Osoba zamierzająca skorzystać z infrastruktury, powierzchni i urządzeń obiektu klubu sportowego VeraSport jest każdorazowo zobowiązana do okazania przedstawicielowi klubu sportowego VeraSport swojej legitymacji członkowskiej w polskim związku sportowy, z widocznym numerem licencji wraz z decyzją o powołaniu tej osoby do kadry narodowej tego związku oraz dowodem tożsamości identyfikującym daną osobę.
 9. Osoba korzystająca z infrastruktury, powierzchni i urządzeń obiektu klubu sportowego VeraSport musi posiadać ważny karnet (abonament) lub być w inny sposób uprawniona do przebywania na terenie i korzystania z usług klubu sportowego VeraSport.
 10. Warunkiem skorzystania z infrastruktury, powierzchni i urządzeń obiektu klubu sportowego VeraSport, poza obowiązkiem wskazanym w pkt. VIII i IX. powyżej, jest podpisanie (złożenie) Deklaracji Sportowca Wyczynowego, wg wzoru obowiązującego w klubie sportowym VeraSport, wraz z wymaganymi załącznikami w postaci Klauzuli informacyjnej RODO oraz niniejszego Regulaminu.
 11. Z infrastruktury, powierzchni i urządzeń obiektu klubu sportowego VeraSport mogą korzystać również inne osoby uczestniczące w zgrupowaniu lub współzawodnictwie sportowym, po okazaniu stosownego potwierdzenia (dokumentu, zaświadczenia) wystawionego przez podmiot opłacający wynagrodzenie sportowca lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.
 12. Wszystkie osoby korzystające z infrastruktury, powierzchni i urządzeń obiektu klubu sportowego VeraSport zobowiązane są przestrzegać wszelkie zasady porządkowe obowiązujące w klubie, w tym Regulamin Klubu Sportowego VeraSport – Ogólne Warunki Umowy (w zakresie odpowiadającym ogólnym zasadom korzystania z obiektu). Osoba, podpisując niniejszy regulamin, oświadcza, iż zapoznała się z zasadami i regulaminem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie je i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

 

 

REGULAMIN KARNETU PROMOCYJNEGO Vera30

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zakupu karnetu promocyjnego Vera30.

 2. Karnet zakupić mogą tylko osoby spełniające wymogi rozporządzenia, czyli osoby będące zawodowymi sportowcami, reprezentantami i członkami kadry narodowej polskich związków sportowych.

 3. Karnet płatny jest z góry w dniu jego zakupu i umożliwia korzystanie z klubu na zasadach określonych w Regulaminie klubu.

 4. Koszt karnetu Vera30 w okresie promocyjnym wynosi 139 zł.

 5. Promocja trwa do odwołania, klub zastrzega sobie możliwość wycofania promocji w dowolnym momencie, informując o tym na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

 6. W okresie trwania promocji jest możliwy ponowny zakup karnetu miesięcznego po jego wygaśnięciu. 

 7. Karnet ważny jest 30 dni od jego zakupu. 

 8. Karnet Vera30 nie podlega zawieszeniu.

 9. W przypadku niewykorzystania karnetu użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.

 10. Koszt karty członkowskiej przy zakupie karnetu Vera30 wynosi 10 zł i jest to jednorazowa opłata bezzwrotna.

 11. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik, dostępny na stronie internetowej VeraSport w zakładce cennik. 

 12. Karnet Vera30 jest karnetem imiennym i nie można przekazać go innej osobie, podobnie jak dołączona do niego karta członkowska.


Kupujący karnet oświadcza, że zapoznał się z ogólnym Regulaminem Klubu (OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG - REGULAMIN KLUBU VERA SPORT) dostępnym na stronie - http://www.verasport.pl/regulamin oraz Regulaminem dodatkowym (REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO VERA SPORT DOTYCZĄCY OSÓB UPRAWIAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ SPORTOWĄ W RAMACH TZW. SPORTU ZAWODOWEGO (PROFESJONALNEGO)) dostępnym na stronie - http://www.verasport.pl/regulaminy-dodatkowe i akceptuje ich warunki.

VeraELASTIC 4-pack

REGULAMIN KARNETU
VeraELASTIC 4-pack

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Członków Klubu Vera Sport  korzystających z karnetu Vera Elastic 4-pack i jest uzupełnieniem Ogólnych warunków świadczenia usług – Regulaminu Klubu Vera Sport.
 2. Stosowane w Regulaminie Klubu definicje (słowniczek pojęć) oznaczają:
  1. Członek Klubu - osoba, która zawarła Umowę o świadczenie usług oraz dokonała płatności należnych;
  2. Umowa o świadczenie usług – umowa określająca prawa i obowiązki Członka Klubu, zawarta na podstawie wypełnionego i złożonego wobec Klubu formularza zgłoszeniowego lub w postaci innej formy pisemnej, potwierdzone wydanym rachunkiem fiskalnym;
  3. Karnet - abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania z oznaczonego zakresu Usług świadczonych przez Klub na warunkach wynikających z tego abonamentu określonych w Umowie o świadczenie usług, Regulaminie Klubu oraz Cenniku; Karnet jest przypisany wyłącznie do Członka Klubu, który dokonał jego zakupu; w przypadku ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Członka Klubu (osoby małoletnie), umowa o świadczenie usług zawierana jest w imieniu Członka Klubu przez rodzica, bądź opiekuna prawnego;
  4. Cennik – zestawienie aktualnie obowiązujących cen Usług świadczonych przez Klub, dostępny w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.verasport.pl/cennik;
 3. Karnet Vera Elastic 4-pack – umowa o świadczenie usług zawarta na czas określony, odpowiednio na 3, 6 i 12 miesięcy z zastrzeżeniem, że użytkownikowi karnetu w ramach opłaty abonamentowej przysługują 4 wejścia miesięcznie.

 

§2
ZASADY CZŁONKOWSTA VERA ELASTIC

 1. Z karnetu Vera Trial ma prawo skorzystać każda osoba nie będąca wcześniej Członkiem Klubu, bądź nie korzystająca z usług Klubu min. 12 miesięcy. Członek Klubu ma prawo skorzystać z okresu promocyjnego raz na 12 miesięcy.
 2. W przypadku ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Członka Klubu (osoby małoletnie), umowa o świadczenie usług zawierana jest w imieniu Członka Klubu przez rodzica, bądź opiekuna prawnego.  
 3. Karnet Vera Elastic 4-pack obejmuje 4 wejścia miesięcznie. Po przekroczeniu ilości wejść wchodzącej w skład opłaty abonamentowej użytkownik może dokupić dowolną ilość wejść, wnosząc opłatę dodatkową w wysokości 15 zł za każde wejście (50% taniej od ceny standardowej).
 4. Warunkiem możliwości skorzystania z opłaty wejściowej w wysokości 15 zł jest posiadanie aktywnego karnetu Vera Elastic.
 5. Koszt karnetu Vera Elastic wynika z aktualnego Cennika.

 

§3
WYPOWIEDZENIE UMOWY VERA ELASTIC

 1. Umowa zawarta jest na czas określony bez możliwości zawieszenia i okresu wypowiedzenia.
 2. Członek Klubu może przedłużyć umowę przed końcem jej trwania. Kiedy do takiego przedłużenia nie dochodzi umowa przestaje obowiązywać.
 3. Wypowiedzenie umowy Vera Elastic przed czasem określonym w umowie jest możliwe w chwili, kiedy Członek Klubu będzie chciał przejść z tej Umowy na wariant VeraOPEN.
 4. Deklarację przejścia z umowy Vera Elastic na Vera Open należy zgłosić w recepcji, pisemnie lub mailowo, składając dyspozycję na adres verasport@verasport.pl.

 

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Członek Klubu korzystający z karnetu Vera Elastic zobowiązany jest do przestrzegania Ogólnych warunków świadczenia usług – Regulamin Klubu Vera Sport dostępnego w Klubie i na stronie internetowej (https://verasport.pl/reglamin) w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie.

WEJŚCIE JEDNORAZOWE VERAPASS

REGULAMIN WEJŚCIA JEDNORAZOWEGO 

VERAPASS

1. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania statusu Członka Klubu, może zakupić jednorazowe wejście do Klubu, uiszczając Opłatę Jednorazową.

2. Zakup wejścia jednorazowego nie wymaga posiadania statusu Członka Klubu.

3. Zakup wejścia jednorazowego uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie wskazanym w aktualnym cenniku od momentu zakupu wejścia jednorazowego do momentu opuszczenia Klubu.

4. Klub nie przetwarza danych osobowych osób, które zakupiły jednorazowe wejście do Klubu bez zawarcia Umowy Członkowskiej.

5. Osoba, która zakupiła wejście jednorazowe, korzystając z usług Klubu, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu.

6. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania statusu Członka Klubu, może skorzystać jeden raz z darmowego wejścia do Klubu, na podstawie VeraPass.

7. Wejście VeraPass nie wymaga posiadania statusu Członka Klubu.

8. Wejście VeraPass uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie wskazanym w aktualnym cenniku od momentu wejścia do Klubu do momentu opuszczenia Klubu.

9. Osoba, która korzysta z wejścia VeraPass, korzystając z usług Klubu, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu.

VIP CARD

REGULAMIN STAŁEJ PROMOCJI
VIPCARD VeraSport („Złota Karta Klienta”)

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki i zasady wydawania oraz użytkowania karty "VIPCARD" (zwanych w dalszej części Regulaminu "Złotą Karta Klienta") w klubie Vera Sport.

2. Miejscem korzystania ze Złotej Karty Klienta jest Centrum "Vera Sport".

3. "Uczestnik" – osoba korzystająca ze Złotej Karty Klienta.

4. Organizatorem wydającym Złotą Karta Klienta jest Klub Vera Sport w Łodzi, zwany w dalszej części "Organizatorem".

5. Kryteria przydzielania Złotej Karty Klienta:

 • 24 płatności na koncie – dotyczy także przejścia z umowy na umowę z zachowaniem ciągłości

 • Z promocji wykluczone są osoby, które podlegały procesowi windykacji

 • Dopuszczone są osoby w ramach wyróżnień na podsumowaniach sezonu na podstawie sugestii instruktorów, trenerów i pracowników recepcji lub w efekcie innych indywidualnych decyzji klubu

6. Preferencje dla posiadaczy Złotej Karty Klienta:

 • Posiadaczom VIPCARD raz w miesiącu przysługuje bezpłatna analiza składu ciała (po wcześniejszym umówieniu w recepcji lub telefonicznie, termin uzależniony jest od dostępności trenerów)

 • Zniżki na eventy klubowe (te, które są dodatkowo płatne)

 • W ramach Złotej Karty Klienta istnieje możliwość umówienia się na bezpłatny trening  personalny raz na kwartał - wymagana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna lub zapisanie się w recepcji

 • Zniżki u Partnerów Biznesowych współpracujących z Vera Sport - wyszczególnione na stronie: www.verasport.pl w zakładce Partnerzy

7. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu Vera Sport.

8. W trakcie korzystania z usług Złotej Karty Klienta obowiązuje Regulamin Vera Sport.

9. Karty VIPCARD nie można odsprzedawać, dokonywać cesji, ani przekazywać innym osobom niż jej posiadacze. Karty są imienne, przypisane do konta w systemie VeraSport.

10. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu VeraSport lub punktów ujętych w niniejszym regulaminie przez Uczestnika, karta VIPCARD może być zablokowana tymczasowo lub na stałe.

 

Obsługujemy

Grupy mięśni

Szczegóły zajęć

Prowadzący zajęcia:
Dla kogo:
Cel:
Intensywność:
Skrócony opis zajęć: